Kaseton reklamowy Pit Bull City

Kaseton przestrzenny nad sklepem stacjonarnym Pit Bull City.

 

Klient: Pit Bull City
Rok: 2019